Nyomtatás
Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

SZALAFŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA
ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS

Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2017 (X.1.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Önkormányzati Rendeletében előírtak szerint értesítjük a tisztelt partnereket és a község lakosait, hogy a településrendezési eszközök módosítására kerül sor.

A) Az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentum:

A hatályban lévő településrendezési eszközök
Szalafő község Településszerkezeti Tervét és egész igazgatási területre kiterjedő Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a község önkormányzata 2008 áprilisában fogadta el.
Jelen módosítást az Örségi Nemzeti Park Igazgatósága kezdeményezte egész napos programot kínáló turisztikai fejlesztés megvalósíthatósága érdekében.

A módosítás leírása
A Pagony Kft. és a Litkei Építésziroda Kft. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából elkészítette Szalafő-Pityerszer, Őrségi Népi Műemlékegyüttes környezetének turisztikai fejlesztési tervét.
A létesítmények felsorolásának sorrendje és számozása követi a dokumentáció felépítését, leírásuk rövidítve és szükség szerint a településrendezési szempontok szerinti megfogalmazással készült.

1.Fogadóépület és 2, parkoló létesítése:
735 m2-es alapterületű fogadóépület létesítése, valamint 68 férőhelyes parkoló kialakítása 1060 m2-es közlekedési területtel.
A létesítményt a felhagyott agyagbánya területén helyezik el. A bánya területe nyugati irányban nagyobb kiterjedésű a földhivatali térképen ábrázoltnál, 2008-ban a teljes igazgatási területre kiterjedő településrendezési terv a földhivatali térképet vette figyelembe, ezért a településszerkezeti terven az 525 hrsz. c alrészletének nyugati oldala védett erdő területfelhasználási besorolásban van. Az agyagbánya jelzésű terület a hatályos terven is parkoló, közlekedési terület. Mindkettő a beépítésre szánt terület része.
A módosítás során a településszerkezeti és a szabályozási terv, valamint a HÉSZ is módosul.
A településszerkezeti terven a védett erdő és a közlekedési terület (a tervezett központi fogadótér és parkolója) különleges területfelhasználási módba kerül át,
A Helyi Építési Szabályzat új építési övezeti előírásokkal egészül ki, jele és határa a szabályozási terven megjelenik. A Pityerszer utca melletti sávban meglévő zöldfelület a máshol is alkalmazott telken belül fenntartandó zöldfelület jelet kap.

3. Nagyállat bemutató és szekértábor
A hagyományos gyepgazdálkodás bemutatására karámrendszer épül nagytestű állatok számára. A karámok között kör alakú szekértábor kap helyet, amely a korabeli társzekerek mintájára épített foglalkoztató rendszer.
Helye a beépítésre szánt területhez közel, attól északra lett kijelölve. A hatályos településrendezési terven e terület gyepművelésű mezőgazdasági terület területfelhasználási besorolásban van.
A településszerkezeti és a szabályozási terv módosítására a létesítmény elhelyezése érdekében nincs szükség.
A HÉSZ előírása a gyepművelésű területre:
„−Az övezet területén csak a gyepművelést szolgáló építmények (szénapajta) helyezhetők el.”
A bemutató a gyepműveléshez kapcsolódik, az előírások kiegészítendők karám elhelyezésének lehetőségével.

4 Játszótér és állatsimogató építése:
810 m2 játszótér és 730 m2 (összesen 995 m2) állatsimogató létesítése játszóeszközökkel, etetőkkel, itatókkal, kapuépítményekkel.
A létesítmény helye a népi műemlék együttes keleti határához közel, a belterületi határon átnyúlóan lett kijelölve, egyharmada külterületen, kétharmada a belterületen. Külterületi része gyepművelésű mezőgazdasági terület, belterületi része a szabályozási terven lakótelken belül kötelezően fenntartandó zöldfelület.
Esetleges arrébbhelyezése javasolt?
A településszerkezeti és a szabályozási terv is módosul.
A szabályozási terven új övezeti jellel lesz jelölve a játszótér és az állatsimogató, a Helyi A településszerkezeti terven a játszótér területe és az állatsimogató területének belterületi része lakótelken belül kötelezően fenntartandó zöldfelületből zöldterületbe kerül át, külterületi része szintén. a HÉSZ kiegészül a játszótér övezeti előírásaival.

5 Őrállók kertje és nagyállat bemutató létrehozása:
A 050/3 külterületi földrészleten fedett, oldalról nyitott építményeket, padokat, tűzrakó helyeket, emlékhelyeket és karámrendszert szándékoznak telepíteni.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.
Hibajavításként a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet összhangba kell hozni, a szerkezeti terven is az MO övezetnek megfelelő rét színezés alkalmazásával.

6. Lombkorona ösvény kialakítása:
A belterülethatártól északnyugatra egy erdőtömbben lesz megvalósítva.
Csak a HÉSZ módosítása szükséges, az Ev2 övezetben alövezetet kell megalkotni, amely fogadóépület építését teszi lehetővé az adott helyrajzi számon az ösvény elején.
A jelenlegi szabályozás az EV2 övezetben 10ha-nál nagyobb telken 30,0m2 alapterületű, 3,5m magas épület építését engedi meg.
(Más tervezőirodák tapasztalatai alapján az ösvény pontos helyét a katasztrófavédelem bevonásával kell kijelölni.)

7. Bölényles létesítése
Helye a belterülettől nyugatra, közvetlenül Pityerszer főutcája mellett van. Kétszintes, 3,40m magas téglalap alaprajzú rácsos oldalfallal, belső lépcsővel ellátott faépítmény.
A terület területfelhasználási besorolása gyepművelésű mezőgazdasági terület.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.

8. Boronaház pincével, szőlőlugassal
A 064/10hrsz. a Múzeumfalu előtt elhaladó út átellenes oldalán helyezkedik el a meglévő idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciójú épületek mellett keletre, már külterületen. Területfelhasználási besorolása mezőgazdasági terület, rét, MO.
A településszerkezeti terv nem módosul.
Célszerű az MO övezet előírásait a Helyi Építési Szabályzatban módosítani, egyértelműen megnevezve a helyet ahol elhelyezhető, valamint az épület jellemzőit anyaghasználat és nagyságrend tekintetében.

9. Mese szer
A népi műemlék együttestől északnyugatra beépítésre nem szánt területen tervezik megvalósítását, mesefigurák, mesekuckók elhelyezését. Gyepművelésű mezőgazdasági terület, MO, azon belül megőrizendő fa cserjecsoport jellel jelölt folt.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben itt is a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.

10. Vizes bemutató
A legészakibb tervezett attrakció az erdőterületen haladó Felsőszeri – patak éles kanyarulatai mentén hidak, padok elhelyezésével.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ védett erdőre vonatkozó előírásait kell kiegészíteni a 048/5hrsz-on a létesítmények elhelyezhetőségével.

11. Szertelen erdő
A nyugati belterülethatár mellett haladó 058 hrsz. út északi végén szeretnének elhelyezni információkat a fafajtákról. Gyepművelésű mezőgazdasági terület, MO, azon belül megőrizendő fa cserjecsoport jellel jelölt foltot is érint.
A településszerkezeti terv nem változik, a HÉSZ-ben itt is a gyepművelésű mezőgazdasági terület (MO) övezetében lehetővé kell tenni a tervezett létesítmény kialakítását.

A bemutató létesítményeit gondosan megtervezett íves vonalvezetésű sétányrendszer köti össze. Ezek a szabályozási terven nem lesznek szabályozási vonallal ellátva, csak pontsorral jelezve, ugyanilyen módon lesznek megjelenítve a településszerkezeti terven is.

HÉSZ egyéb szükséges módosítása
A rendelet a különleges területeknél az előírt számú parkolók telken belüli elhelyezését írja elő, ami pld. a Múzeumfalu esetében nem teljesíthető. Felülvizsgálata, átfogalmazása szükséges.

b) A partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidő
A hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül be kell nyújtani.

c) Észrevételeik az alábbi postacímre küldhetők:
-papír alapon a Polgármesternek címezve,
Szalafő Község Önkormányzata 9942 Szalafő Templomszer 25. címére történő megküldéssel.

Előzetes partnerségi tájékoztatás letöltése PDF formátumban

4.6.Szabterv Piyerszer az egyes attrakciók ráveezetéssel letöltése PDF formátumban